HOE SPEELT U MEE?

KIJK,

Bekijk de mooiste “Goals of the Week” en herbeleef de spannendste momenten van de UEFA Champions League.

STEM

Bekijk en vergelijk de statistieken van elk doelpunt.
Tweets: aantal door het doelpunt gegenereerde tweets
Tijdstip van het doelpunt: de minuut waarin het doelpunt werd gescoord
Belang van het doelpunt: invloed van het doelpunt op het eindresultaat van de wedstrijd
Schotafstand: van hoe ver weg het doelpunt werd gescoord
Gescoorde doelpunten in het UEFA Champions League-seizoen: aantal gescoorde doelpunten door de speler tijdens het seizoen

EN WIN

Stem op uw favoriete “Goal of the Week”: registreer u op onze website en MAAK KANS OP UEFA Champions League tickets!


VOLLEDIGE SPELREGLEMENT

1.         ORGANISATIE

Nissan Nederland, handelsbenaming van Nissan West Europe SAS waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Parc d’Affairs du Val Saint Quetin 2, Rue Rene Caudron CS 10123, 78961 Voisins-le-Bretonneux, Frankrijk, geregistreerd onder nummer 699.809.174 R.C.S. Versailles (hierna te noemen de "Organisator"), organiseert een wedstrijd met de naam “UEFA Champions League Goal of the Week, engineered by Nissan” (hierna te noemen het “Spel”) van 14/09/2017 00:01 GMT+1 tot en met 01/06/2018 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit de inlogdatum en –tijd).

 

 

2.         DEELNAME AAN HET SPEL

2.1.       Het spel is toegankelijk via de website www.nissan.nl (hierna genoemd de "Website"), en inschrijving voor het spel kan alleen elektronisch via de website plaatsvinden. Inschrijvingen buiten de website om, per telefoon, fax of post, zullen buiten beschouwing worden gelaten.

 

2.2.       Het spel staat open voor iedere persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar, bereikt op de datum van zijn/haar eerste deelname aan het spel, die woonachtig is in Nederland, in het bezit is van een geldig Nederlands identiteitsbewijs en die een computer met internetverbinding heeft. Medewerkers van de organisator, aangesloten bedrijven, bedrijven die diensten ten behoeve van dit spel verlenen, leveranciers en hun respectievelijke families (echtgenoten, samenwonende partners, (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen) en personen die direct of indirect zijn betrokken bij het ontwerpen, produceren en/of beheren van het spel, zijn van deelname uitgesloten.

 

2.3.       Deelname aan het spel veronderstelt de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke acceptatie van deze regels, in al hun bepalingen, de geldende regels met betrekking tot het gebruik van internet (netiquette, gedragscode, enz.) en de geldende wet- en regelgeving in Nederland.

 

2.4.       Deelname aan het spel is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Er geldt een maximum van 1 inschrijving per deelnemer voor iedere trekking van de sessie conform de hieronder vermelde voorwaarden.

 

Als er sprake is van meerdere inschrijvingen per trekking voor de sessie, dan zal alleen de eerste geldig geregistreerde inschrijving meetellen, zonder dat hier op welke manier dan ook bezwaar tegen kan worden gemaakt.

 

Een deelnemer wordt gedefinieerd als één persoon: het gebruik van verschillende e-mailadressen door dezelfde deelnemer zal worden beschouwd als een poging tot fraude en leiden tot de definitieve uitsluiting van de deelnemer van het spel.

 

2.5.       Deelname met behulp van een tijdelijk e-mailadres zoals @yopmail.com, @jetable.net, @jetable.com, jetable.org, @spambox.us zullen als ongeldig worden beschouwd en van deelname worden uitgesloten.

 

2.6.       Incomplete deelnames of inschrijvingen, of die niet voldoen aan de voorwaarden, die vervalst of niet bevestigd zijn of na de sluitingsdatum werden geregistreerd, of geregistreerd werden in een andere vorm dan hierboven genoemd, of die onjuiste, frauduleuze of valse informatie bevatten, worden als nietig beschouwd en leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer van het spel en maken het voor hem/haar onmogelijk zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. De organisator behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen bij pogingen tot het schenden van deze regels, in het bijzonder wanneer er onjuiste informatie wordt verstrekt.

 

2.7.       De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers die niet eerlijk aan het spel deelnemen, van deelname uit te sluiten.

 

2.8.       Deelnemers kunnen hun deelname aan het spel publiceren op hun Facebook-pagina, Twitter-account en Google+ pagina. Deelnemers worden er echter op gewezen dat het spel en de promotie ervan niet beheerd en gesponsord worden door Facebook, Twitter of Google+. Deelnemers dienen er dan ook op te letten dat zij de regels voor het gebruik van Facebook, Twitter en Google+ niet schenden.

 

 

3.         SPELPRINCIPE

3.1.        Het spel werkt op basis van een trekking over elf (11) vooraf vastgestelde spelperiodes zoals hieronder aangegeven (hierna "Sessie" genoemd):
 

-               Sessie 1: van 14/09/2017 00:01 GMT+1 tot en met 18/09/2017 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 2: van 28/09/2017 00:01 GMT+1 tot en met 02/10/2017 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 3: van 19/10/2017 00:01 GMT+1 tot en met 23/10/2017 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 4: van 02/11/2017 00:01 GMT+1 tot en met 06/11/2017 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 5: van 23/11/2017 00:01 GMT+1 tot en met 27/11/2017 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 6: van 07/12/2017 00:01 GMT+1 tot en met 11/12/2018 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 7: van 22/02/2018 00:01 GMT+1 tot en met 26/02/2018 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 8: van 15/03/2018 00:01 GMT+1 tot en met 19/03/2018 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 9: van 12/04/2018 00:01 GMT+1 tot en met 16/04/2018 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 10: van 03/05/2018 00:01 GMT+1 tot en met 07/05/2018 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

-               Sessie 11: van 27/05/2018 00:01 GMT+1 tot en met 01/06/2018 09:00 GMT+1 (zoals blijkt uit door de inlogdatum en –tijd);

 

3.2.       Om deel te nemen aan de trekking van een sessie (hierna de "Trekking van de sessie"), moet de deelnemer:

-          op een van de hierboven genoemde data inloggen op de website voor de sessie waaraan hij/zij wil deelnemen;

-          op de deelname-knop klikken;

-          stemmen op een van de video's voor de sessie (hierna genoemd de "Video('s)") door te klikken op de stem-knop die zich onder de gekozen video bevindt. De organisator heeft de vrijheid om het aantal voorgestelde videos te wijzigen tussen de verschillende sessies;

-          zijn/haar deelname aan de trekking voor de sessie voortzetten:

·        door een persoonlijke account aan te maken (hierna te noemen "Persoonlijke account"):

·        door zijn/haar achternaam, voornaam, e-mailadres, aanspreektitel, geboortedatum en het land waar deelnemer woonachtig is, in te vullen. Deze informatie zal verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 10 van deze regels;

·        door akkoord te gaan met de actievoorwaarden;

·        door te klikken op de knop "bevestigen";

·        door de aanmaak van zijn/haar persoonlijke account te bevestigen door op de bevestigingslink te klikken die de organisator naar het e-mailadres van de deelnemer verzendt dat werd ingevoerd bij het aanmaken van de persoonlijke account;

·        door zijn/haar deelname aan de trekking van de sessie definitief te bevestigen door op de knop "bevestigen" te klikken;

·        of door in te loggen op zijn/haar persoonlijke account door het e-mailadres en het wachtwoord in te voeren die bij het aanmaken van zijn/haar persoonlijke account (hierna de "Gebruikersgegevens" genoemd) werden aangegeven, en zijn/haar deelname aan de trekking van de sessie definitief te bevestigen door te klikken op de knop "inloggen".

 

3.3.       Deelname op een andere manier dan hierboven genoemd, is uitgesloten.

 

3.4.       Deelnemers mogen slechts een (1) persoonlijk account aanmaken.

 

3.5.       Op de website is een link beschikbaar waarmee de deelnemer kan vragen om verwijdering van zijn/haar persoonlijke account. De organisator zal de deelnemer een e-mail sturen naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn/haar persoonlijke account om de verwijdering van het persoonlijke account van de deelnemer te bevestigen. Dit zal binnen een redelijke termijn gebeuren na ontvangst van de e-mail waarmee om verwijdering wordt gevraagd.

 

3.6.       De verwijdering van het persoonlijke account door de deelnemers zal tot gevolg hebben dat al zijn/haar deelnames aan het spel worden vernietigd en dat hij/zij van verdere deelname wordt uitgesloten.

 

3.7.       Deelnemers worden geïnformeerd dat de persoonlijke accountgegevens voor een bepaalde periode in de back-up bestanden van de website aanwezig kunnen blijven.

 

3.8.       Deelnemers verplichten zich alleen juiste en up-to-date gegevens te verstrekken en ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die via het persoonlijke account worden aangeleverd, geen inbreuk maken op de rechten van derde partijen (hierbij moet in het bijzonder worden gelet op gebruik van de merken van anderen of elementen van werk dat beschermd wordt met wetgeving rond intellectueel eigendom enz., in het opgegeven e-mailadres), of de openbare orde in gevaar brengen of in strijd zijn met de goede zeden.

 

3.9.        Gebruikersgegevens zijn strikt persoonlijk, vertrouwelijk en komen voor de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Iedere inlogpoging met een persoonlijk account en/of gegevensoverdracht door middel van een persoonlijk account zal verondersteld worden te zijn uitgevoerd door de eigenaar van de account en hij/zij is hiervoor volledig verantwoordelijk.

 

3.10.     De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het frauduleuze gebruik van gebruikersgegevens, of het verlies, de vernietiging of diefstal daarvan. Indien van toepassing moet de deelnemer de verwijdering van zijn/haar persoonlijke account aanvragen in overeenstemming met de hierboven vastgestelde voorwaarden. De organisator zal de persoonlijke account verwijderen en een e-mail aan de deelnemer versturen. Dit leidt tot het verwijderen van iedere deelname door de deelnemer en zijn/haar uitsluiting van het spel.

 

3.11.     Het is in het bijzonder niet toegestaan dat een deelnemer aan het spel deelneemt met een persoonlijk account dat geopend werd ten gunste van een andere deelnemer.

 

 

4.         BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS

4.1.       Bekendmaking van de winnaars van de trekkingen per sessie

 

Aan het einde van iedere sessie zal iedere deelnemer die zijn/haar deelname aan de trekking voor de sessie heeft bevestigd, en die voor de video heeft gestemd die aan het eind van die sessie de meeste stemmen ontving (hierna de "Winnende video van de sessie" genoemd), één (1) kans krijgen om getrokken te worden in de trekking voor die sessie. Binnen een periode van ongeveer tien (10) dagen na afloop van iedere sessie zal de trekking van de sessie worden uitgevoerd door een door Nissan Nederland aangewezen, bevoegde derde partij uit de deelnemers die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, en wordt de winnaar van de trekking van de sessie bekendgemaakt.

 

Door de door Nissan Nederland aangewezen, bevoegde derde partij, zal een lijst van vijf (5) alternatieve winnaars worden opgesteld.

 

Indien meerdere winnende video's voor de sessie aan het einde van de sessie hetzelfde aantal stemmen hebben ontvangen (hierna de "Gelijk eindigende video's" genoemd), dan zullen alle deelnemers die voor deze gelijk eindigende video's stemden, en die hun deelname aan de trekking voor de sessie bevestigden, in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden, één (1) kans krijgen om getrokken te worden, en meedoen aan de trekking voor de sessie.

 

Wij wijzen erop dat deelnemers die gestemd hebben voor een winnende video voor de sessie, zonder het registratieproces voor de trekking voor de sessie conform de hierboven vermelde voorwaarden te bevestigen, niet deelnemen aan de trekking voor de sessie.

 

4.2.       Tijdens de hele looptijd van het spel zal er slechts één (1) prijs per deelnemer worden toegekend.

 

 

5.         PRIJZEN 

5.1.       Prijzen per trekking van de sessie

 

Wanneer er in bepaalde sessies geen thuiswedstrijden plaatshebben zullen de resultaten van verschillende sessies samengenomen worden.

 

De volgende prijzen worden uitgereikt:

 

-               Prijs sessie 1 t.e.m. 2: Twee (2) x 2 UEFA Champions League tickets voor de wedstrijd Feyenoord-Shakhtar Donetsk op 17/10/2017

-               Prijs sessie 3 t.e.m. 4: Twee (2) x 2 UEFA Champions League tickets voor de wedstrijd Feyenoord-Napoli op 06/12/2017

-               Prijs sessie 5 t.e.m. 6: Twee (2) x Sponsorpackage.

 

5.2.       De prijzen kunnen niet in een andere vorm worden uitgekeerd dan in deze regels beschreven.

 

5.3.       Gewonnen prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

 

5.4.       De organisator behoudt zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van dezelfde waarde of vergelijkbare kenmerken indien de omstandigheden hiertoe dwingen. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

6.         ACCEPTATIE VAN DE PRIJZEN

6.1.       De persoon die als winnaar wordt aangewezen, wordt hierover door de organisator geïnformeerd met een e-mail die naar het e-mailadres wordt verzonden dat op het deelnameformulier staat, binnen een termijn van ongeveer vier (4) dagen nadat hij/zij als winnaar is aangewezen in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 4 van deze regels.

 

6.2.       Voor de prijzen van de trekkingen van de sessie, moet de winnaar binnen een termijn van vier (4) dagen reageren via het e-mailadres dat in het e-mailbericht vermeld staat waarmee de winnaar over zijn prijs wordt geïnformeerd. De winnaar laat hiermee aan de organisator weten dat hij/zij zijn/haar prijs accepteert, en geeft zijn/haar postadres door waarnaar de prijs verzonden kan worden indien hij/zij dit adres nog niet in zijn/haar persoonlijke account had vermeld. Indien er geen antwoord van de winnaar wordt ontvangen binnen een termijn van vier (4) dagen na het verzenden van het e-mailbericht met de bekendmaking van de winnaar, dan zal ervan uit worden gegaan dat de winnaar zijn/haar prijs niet wenst te ontvangen.

 

De prijs zal, binnen een periode van ongeveer vier (4) dagen nadat de winnaar de prijs accepteerde, aan zijn/haar postadres gestuurd worden zoals door hem/haar aangegeven in het e-mailbericht waarmee hij/zij de prijs accepteerde of, indien het adres daarin niet vermeld werd, naar het adres dat vermeld staat in zijn/haar persoonlijke account. Indien de winnaar geen (i) postadres vermeld heeft waarnaar zijn/haar prijs verzonden kan worden in de e-mail waarmee de winnaar zijn/haar prijs accepteert, en dit adres (ii) ook niet vermeldde in zijn/haar persoonlijke account, dan zal ervan worden uitgegaan dat hij/zij de prijs niet wenst te ontvangen.

 

6.3.       De prijzen worden overhandigd nadat er gecontroleerd is of de winnaars inderdaad recht hebben op de prijs.

 

6.4.       De organisator behoudt zich het recht voor prijzen die niet toegewezen of niet geclaimd werden, of prijzen die niet uitgereikt konden worden omdat de winnaar werd uitgesloten omdat hij/zij niet voldoet aan deze regels vanwege fraude, of niet uitgereikt konden worden vanwege een technisch probleem bij het aanwijzen van de winnaars, of vanwege in de wet of in Nederland als gebruikelijk beschouwde gevallen van overmacht, opnieuw toe te wijzen. Indien van toepassing zal de organisator een prijs die niet aan de oorspronkelijke winnaar werd uitgekeerd, aan de eerste winnaar op de lijst van alternatieve winnaars, zoals beschreven in artikel 4 van deze regels, toewijzen. Zou de alternatieve winnaar niet in aanmerking komen voor de prijs vanwege de redenen die hierboven genoemd worden, dan zal de organisator de prijs toewijzen aan de winnaar die onmiddellijk na de eerste alternatieve winnaar op de lijst van alternatieve winnaars vermeld staat zoals beschreven in artikel 4 van deze regels. Indien het niet mogelijk is de prijs toe te wijzen, dan zal deze in het bezit blijven van de organisator.

 

 

7.         INZET VAN DE WINNAARS VOOR ADVERTENTIE- EN RECLAMEDOELEINDEN

Door hun prijs te accepteren, geven winnaars de organisator toestemming na ontvangst van hun prijs hun achternaam, voornaam en woonplaats te gebruiken voor reclame- of advertentiedoeleinden met betrekking tot dit spel, zonder dat dit hun recht geeft op een vergoeding of voordelen in welke vorm dan ook anders dan de overhandiging van hun prijs.

 

 

8.              AUTORISATIE

Deelnemers geven de organisator toestemming om alle noodzakelijk controles met betrekking tot de identiteit en het adres van de deelnemers uit te voeren, en met name deelnemers met meerdere inschrijvingen of deelnemers met identieke, vergelijkbare of verzonnen namen en identieke, vergelijkbare of verzonnen adressen te controleren. Bij deze controles worden de wettelijke regels rond privacybescherming strikt nageleefd. Onjuiste gegevens leiden tot onmiddellijk uitsluiting van de deelnemer.

 

 

9.         PERSOONLIJKE GEGEVENS

9.1.       In overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, kunnen de contactgegevens van de deelnemers gebruikt worden voor analoge of digitale doeleinden. Deze informatie wordt door de organisator gebruikt voor de deelname aan het spel, het trekken van winnaars, het uitreiken van prijzen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De informatie kan worden doorgegeven aan dienstverleners en onderaannemers die uit naam van de organisator werkzaamheden met betrekking tot dit spel uitvoeren.

 

9.2.       Mits zij hier uitdrukkelijk toestemming voor geven, kunnen de gegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, door de organisator gebruikt worden ter verbetering van zijn dienstverlening aan hen en om hen te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen waarin ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

 

 

10.       AANSPRAKELIJKHEID

10.1.     De aansprakelijkheid van de organisator beperkt zich tot het leveren van de geldig gewonnen prijzen.

 

De organisator wijst iedere aansprakelijkheid af:

-             voor alle incidenten of letsel van welke aard dan ook die optreden wanneer een gewonnen prijs genoten wordt en/of voortvloeiend uit het gebruik van gewonnen prijzen (met uitzondering van de aansprakelijkheid van de fabrikant); winnaars erkennen de afwijzing van deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk;

-             voor leveringsproblemen, vertragingen, verlies of beschadiging in de post of e-mail (in het bijzonder met betrekking tot de levering van de prijzen), die veroorzaakt worden door postdiensten en internetproviders.

 

10.2.     De organisator zal zich tot het uiterste inspannen om de toegankelijkheid tot dit spel op de website op ieder moment te waarborgen, maar is daartoe niet verplicht. De organisator kan de toegang tot de website en het spel, en tot de persoonlijke account, op ieder moment onderbreken, in het bijzonder vanwege technische en onderhoudswerkzaamheden of om de website te updaten. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen daarvan. Aanspraken op schadevergoeding in verband hiermee, zullen worden afgewezen.

 

De organisator accepteert geen aansprakelijkheid voor het onjuist functioneren van het internet en mobiele netwerken, telefoonlijnen, en ontvangstapparatuur, dat de probleemloze werking van het spel verstoort. Ook wanneer diverse deelnemers geen toegang tot de website of hun persoonlijke account kunnen krijgen, of niet in staat zijn het spel te spelen als gevolg van technische problemen of defecten, in het bijzonder als gevolg van overbelasting van het netwerk, aanvaardt de organisator geen aansprakelijkheid.

 

Wij wijzen deelnemers erop dat het internet geen veilig netwerk is. De organisator kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting met virussen of inbraak door een derde partij in de computers van deelnemers aan het spel, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die de deelnemers kunnen ondervinden wanneer zij via de website toegang krijgen tot het netwerk. Meer in het bijzonder kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemers, hun computerapparatuur, hun smartphone en de data die daarop zijn opgeslagen, ondervinden, en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke of professionele activiteiten.

 

10.3.     Het is streng verboden de aangeboden spelmechanismen te wijzigen of proberen te wijzigen, de resultaten te wijzigen of de trekking van een winnaar te beïnvloeden met behulp van geautomatiseerde of oneerlijke middelen.

 

De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te straffen (door deelname aan een trekking te vernietigen) of te diskwalificeren, wanneer zij zich misdragen of de spelmechanismen (opzettelijk of oneerlijk) misbruiken met het doel de vastgestelde regels en de algemene insteek van het spel te omzeilen, en in het bijzonder wanneer de deelnemer gebruik maakt van robots, hulpmiddelen of emulatoren met de intentie voor een video te stemmen en zo een groot aantal stemmen te bemachtigen.

 

De organisator kan het spel geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren indien blijkt dat er fraude, in welke vorm dan ook, werd gepleegd, in het bijzonder met elektronische middelen tijdens deelname aan het spel of bij het bepalen van de winnaars. Onder dergelijke omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor geen prijzen toe te kennen aan de fraudeurs, en/of de daders voor de daartoe bevoegde rechtbank te dagen. Deelnemers worden erop gewezen dat de organisator in dit kader gebruik maakt van controlemechanismen waarmee fraude aan het licht kan worden gebracht.

 

10.4.     De organisator zal alle middelen die zijn dienstverleners bieden, gebruiken om ervoor te zorgen dat het systeem voor het aanwijzen van winnaars en het toekennen van prijzen voldoet aan de regels voor dit spel. Indien er desondanks een defect ontstaat dat het systeem voor het aanwijzen van winnaars beïnvloedt (en in het bijzonder indien het defect ertoe leidt dat er een te groot aantal winnaars wordt aangewezen), dan kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers die het aantal prijzen overschrijden dat in de regels voor het spel en in de publiciteit rond dit spel wordt genoemd. Wanneer er een dergelijk defect optreedt, kan de organisator ertoe besluiten het hele proces voor het bepalen van winnaars en het spel zelf nietig te verklaren, en het spel eventueel in een volgende periode opnieuw te organiseren. De organisator behoudt zich evenwel het recht voor het spel niet nietig te verklaren en de op geldige wijze gewonnen prijzen toe te kennen indien het onder gelijke omstandigheden voor alle deelnemers technisch mogelijk is de eigenlijke winnaars te bepalen.

 

10.5.     Bovendien heeft de organisator de noodzakelijke technische maatregelen genomen waarmee de deelname of niet-deelname van een internetgebruiker kan worden bewezen. Er wordt daarom overeengekomen dat, met uitzondering van duidelijke fouten, de gegevens die in de informatiesystemen van de organisator zijn opgenomen, afdoende bewijs vormen met betrekking tot de inloggegevens en de informatie die tijdens de computerverwerking voor het spel werden gebruikt.

 

 

11.       AANPASSING VAN DE REGELS

De organisator behoudt zich het recht voor deze activiteit geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren, uit te stellen, uit te breiden, in te korten of te wijzigen indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken (en in het bijzonder in geval van overmacht of gebeurtenissen waarop hij geen invloed heeft) zonder dat daarvoor een rechtvaardiging nodig is en zonder dat de organisator daar op welke manier dan ook aansprakelijk voor kan worden gesteld.

 

Iedere wijziging zal op de website www.nissan.nl worden aangekondigd.

 

Wijzigingen worden van kracht zodra ze online worden gezet en alle deelnemers worden geacht ze te hebben geaccepteerd door hun deelname aan het spel vanaf de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Deelnemers die de wijziging(en) niet accepteren dienen hun deelname aan het spel te staken.

 

 

12.       RECHT EN JURISDICTIE

Deze regels vallen onder het Nederlandse recht.

 

Vorderingen wegens bezwaren of klachten, om welke reden dan ook, dienen binnen een termijn van een (1) maand na afloop van het spel (waarbij het poststempel uitsluitsel geeft) per aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij de organisator te worden ingediend.

 

Op vorderingen (via e-mail of telefoon) die betrekking hebben op de interpretatie of de toepassing van de regels van het spel en de procedures en mechanismen van het spel wordt niet gereageerd.

 

Vorderingen met betrekking tot deze zaken dienen per post aan het volgende adres te worden gericht: Nissan Nederland, Postbus 56823, 1040 AV, Amsterdam, o.v.v. UEFA Champions League Goal of the Week, voorafgaand aan juridische stappen die verband houden met deze regels (en in het bijzonder met hun toepassing of interpretatie), waarbij de deelnemers zich verplichten tot een minnelijke schikking met de organisator te komen.

 

Geschillen die uit dit spel voortvloeien en die niet minnelijk geschikt kunnen worden, zullen aan een bevoegde Nederlandse rechtbank voorgelegd worden.

 

Versie 1, opgesteld 31/08/2017 te Amsterdam.